Zgodnie z § 11 Statutu na czele Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu stoi Dyrektor, który kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje, zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prezydent Miasta Tarnobrzega. Kompetencje Dyrektora określa pkt IV Statutu oraz pkt 3 Regulaminu organizacyjnego. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora jest kolegium, skład którego tworzą kierownicy działów.

Struktura organizacyjna Biblioteki:

I. Działy:

  1. Dział Administracyjno - Gospodarczy
  2. Dział Finansowo - Księgowy
  3. Dział Udostępniania Zbiorów, Informacji i Promocji
  4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

II. Agendy:

  1. Wypożyczalnia dla dorosłych
  2. Oddział dla dzieci
  3. Czytelnia główna
  4. Pracownia digitalizacji zbiorów
  5. Oddział Muzyczno - Fonograficzny

III. Filie biblioteczne