Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnego typu grup użytkowników,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych,
 • prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji dorobku piśmienniczego i kulturalnego.
 • obejmowanie pracą edukacyjną osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych,
 • organizowanie filii bibliotecznych, koordynacja ich pracy,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • tworzenie komputerowych baz danych, wzbogacanie zasobów Tarnobrzeskiej Biblioteki Cyfrowej,
 • gromadzenie, opracowanie materiałów dotyczących Tarnobrzega,
 • udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
 • współpraca z bibliotekami w mieście i kraju, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych.